کد ملی: 0058723854

نام: شهرام

نام خانوادگی: آذربهرامی

نام پدر: محمد

شناسه صنفی: 0439100607

نام املاک: 11111

تاریخ صدور پروانه: 1390/02/14

تاریخ انقضاء: 1400/02/14

آدرس: بومهن بلوار امام بعد از کوچه شهید غنی

فهرست