کد ملی: 0058723854

نام: شهرام

نام خانوادگی: آذربهرامی

نام پدر: محمد

شناسه صنفی: 0447594056

نام املاک: بهرامی

تاریخ صدور پروانه: 1395/05/26

تاریخ انقضاء: 1400/05/26

آدرس: یومهن بلوار امام بعد از کوچه شهید غنی

فهرست