کد ملی: 0059686375

نام: محمدحسین

نام خانوادگی: داودآبادی

نام پدر: تقی

شناسه صنفی: 0437064766

نام املاک: امین

تاریخ صدور پروانه: 1386/12/11

تاریخ انقضاء: 1396/12/10

آدرس: بومهن بلوار امام ره خ حاج منصور

فهرست