کد ملی: 0059688033

نام: ایرج

نام خانوادگی: صفرنژاد کلخوران

نام پدر: نصراله

شناسه صنفی: 0407844353

نام املاک: صفر نژاد

تاریخ صدور پروانه: 1392/07/30

تاریخ انقضاء: 1402/07/30

آدرس: بومهن چمران شهرک کشاورزی نبش ک داودی غربی

فهرست