کد ملی: 0059856238

نام: احسان

نام خانوادگی: جعفری

نام پدر: محمدحسین

شناسه صنفی: 0368152978

نام املاک: کلید طلایی

تاریخ صدور پروانه: 1393/02/24

تاریخ انقضاء: 1398/02/24

آدرس: پردیس فاز2 مجتمع تجاری گلستان

فهرست