کد ملی: 0060780886

نام: مهدی

نام خانوادگی: کلابرج الیاسی

نام پدر: علی

شناسه صنفی: 0437801092

نام املاک: رضایی

تاریخ صدور پروانه: 1391/05/07

تاریخ انقضاء: 1401/05/06

آدرس: بومهن بلوار امام خ سپاه

فهرست