کد ملی: 0062703617

نام: امیر

نام خانوادگی: سجادی

نام پدر: حسن

شناسه صنفی: 0437636792

نام املاک: امیر

تاریخ صدور پروانه: 1389/08/01

تاریخ انقضاء: 1399/08/02

آدرس: پردیس میدان عدالت تجاری ولیعصر

فهرست