کد ملی: 0063240718

نام: امیرمسعود

نام خانوادگی: پورسپنج

نام پدر: عباس

شناسه صنفی: 0439167044

نام املاک: 11111

تاریخ صدور پروانه: 1389/05/30

تاریخ انقضاء: 1399/05/30

آدرس: بومهن خرمدشت سیاهسنگ نبش خ خرداد

فهرست