کد ملی: 0064180621

نام: امیررضا

نام خانوادگی: شریفی سلامی

نام پدر: پرویز

شناسه صنفی: 0437667826

نام املاک: آریا

تاریخ صدور پروانه: 1389/04/06

تاریخ انقضاء: 1399/04/07

آدرس: بومهن بلوار امام خ حاج منصور خ بوستان یکم نبش تقاطع انصاری

فهرست