کد ملی: 0064407551

نام: مهرداد

نام خانوادگی: امیری راد

نام پدر: اسماعیل

شناسه صنفی: 0437057457

نام املاک: املاک علی

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/03

تاریخ انقضاء: 1399/07/04

آدرس: بومهن کمرد نرسیده به خ چمستان

فهرست