کد ملی: 0065143450

نام: بابک

نام خانوادگی: توپال

نام پدر: قربانعلی

شناسه صنفی: 0435854792

نام املاک: مسکن خورشید

تاریخ صدور پروانه: 1394/12/26

تاریخ انقضاء: 1399/12/26

آدرس: بومهن-خ بیات - نبش گلستان 4

فهرست