کد ملی: 0065442865

نام: داود

نام خانوادگی: طوفانیان زهق

نام پدر: احمد

شناسه صنفی: 0374850662

نام املاک: سرمایه

تاریخ صدور پروانه: 1393/04/07

تاریخ انقضاء: 1398/04/07

آدرس: فاز2 تجاری گلستان همکف

فهرست