کد ملی: 0065833538

نام: یزدان

نام خانوادگی: عابدی

نام پدر: عوضعلی

شناسه صنفی: 0383829274

نام املاک: املاک عابدی و پسران

تاریخ صدور پروانه: 1393/09/17

تاریخ انقضاء: 1398/09/17

آدرس: املاک عابدی و پسران

فهرست