کد ملی: 0066601584

نام: مهدی

نام خانوادگی: صناعتی نژاد

نام پدر: کریم

شناسه صنفی: 0369093468

نام املاک: بام سبز

تاریخ صدور پروانه: 1393/02/18

تاریخ انقضاء: 1398/02/18

آدرس: بلوار خلیج فارس بلوار خلیج فارس 38 مجتمع تجاری گلستان 0 38

فهرست