کد ملی: 0068869207

نام: عبداله

نام خانوادگی: حسین پور

نام پدر: احمد

شناسه صنفی: 0437865930

نام املاک: المهدی

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/24

تاریخ انقضاء: 1399/07/25

آدرس: خرمدشت سیاهسنگ نبش خ دانش یازدهم

فهرست