کد ملی: 0069129010

نام: کامران

نام خانوادگی: زاهدیان مهر

نام پدر: محمود

شناسه صنفی: 0437101930

نام املاک: زاهدی

تاریخ صدور پروانه: 1395/01/23

تاریخ انقضاء: 1400/01/23

آدرس: بومهن بلوار امام خمینی (ره) خ شهید مسعود زاهدی ط 1

فهرست