کد ملی: 0069267464

نام: مرتضی

نام خانوادگی: فرحی

نام پدر: حشمت اله

شناسه صنفی: 0376963270

نام املاک: مشاورین املاک فرحی

تاریخ صدور پروانه: 1393/04/26

تاریخ انقضاء: 1398/04/26

آدرس: فاز2 میدان امام خمینی تجاری کوه نور

فهرست