کد ملی: 0069344183

نام: مرتضی

نام خانوادگی: نیلچی

نام پدر: اسداله

شناسه صنفی: 0366788853

نام املاک: ایران

تاریخ صدور پروانه: 1393/02/24

تاریخ انقضاء: 1398/02/24

آدرس: فاز1 فروردین جنوبی 4 تجاری گلها

فهرست