کد ملی: 0069484465

نام: هادی

نام خانوادگی: شکاری

نام پدر: حسین

شناسه صنفی: 0400241157

نام املاک: امیر حسین

تاریخ صدور پروانه: 1393/07/17

تاریخ انقضاء: 1394/07/17

آدرس: پردیس کارخانه سیمان بلوار اصلی

فهرست