کد ملی: 0069551693

نام: مصطفی

نام خانوادگی: زهری

نام پدر: ماشاءاله

شناسه صنفی: 0386574482

نام املاک: مسکن پاسارگاد

تاریخ صدور پروانه: 1393/08/25

تاریخ انقضاء: 1398/08/25

آدرس: فاز4 میدان فردوس تجاری فردوس

فهرست