کد ملی: 0069677425

نام: احسان

نام خانوادگی: سعیدی

نام پدر: عباس

شناسه صنفی: 0403210252

نام املاک: احسان

تاریخ صدور پروانه: 1388/03/16

تاریخ انقضاء: 1398/03/16

آدرس: پردیس فاز 2 میدان امام خیابان خلیج فارس تجاری گلستان

فهرست