کد ملی: 0069683484

نام: رستم

نام خانوادگی: سیفی قلج خانلو

نام پدر: کامران

شناسه صنفی: 0418292238

نام املاک: خانه تو

تاریخ صدور پروانه: 1394/04/21

تاریخ انقضاء: 1399/04/22

آدرس: بومهن انتهای خ حاج منصور شهرک بهار طلائیه فاز2 جنب نانوایی

فهرست