کد ملی: 0069716366

نام: حسن

نام خانوادگی: جرسی

نام پدر: شاداله

شناسه صنفی: 0368428702

نام املاک: صداقت

تاریخ صدور پروانه: 1393/04/04

تاریخ انقضاء: 1398/04/04

آدرس: کرشت بلوار خلیج فارس 0

فهرست