کد ملی: 0069931577

نام: سمیه

نام خانوادگی: کوثری

نام پدر: مرتضی

شناسه صنفی: 0401069120

نام املاک: خانه سبز

تاریخ صدور پروانه: 1393/08/10

تاریخ انقضاء: 1398/08/10

آدرس: پردیس فاز 2 تجاری گلستان

فهرست