کد ملی: 0069942080

نام: مسعود

نام خانوادگی: شکاری

نام پدر: نعمت اله

شناسه صنفی: 0439107116

نام املاک: 11111

تاریخ صدور پروانه: 1392/08/25

تاریخ انقضاء: 1397/08/25

آدرس: بومهن بلوار امام نبش کوچه کارواش

فهرست