کد ملی: 0070374570

نام: احمد

نام خانوادگی: میرزائی

نام پدر: قاسم

شناسه صنفی: 0437859304

نام املاک: پارس

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/24

تاریخ انقضاء: 1399/07/25

آدرس: بومهن بلوار امام بلوار قریبی خ مهراب نبشه کوچه درمانگاه

فهرست