کد ملی: 0070547246

نام: محسن

نام خانوادگی: رمضانی

نام پدر: قدرت

شناسه صنفی: 0437797084

نام املاک: شهر

تاریخ صدور پروانه: 1390/09/20

تاریخ انقضاء: 1400/09/20

آدرس: پردیس میدان امام(ره) تجاری گلستان پ61

فهرست