کد ملی: 0070640531

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: ارضی

نام پدر: زلفعلی

شناسه صنفی: 0437621643

نام املاک: ارضی

تاریخ صدور پروانه: 1390/02/31

تاریخ انقضاء: 1400/02/31

آدرس: بومهن کمرد بین خ آنتن مریخ و کارخانه امرسان

فهرست