کد ملی: 0073091898

نام: مجید

نام خانوادگی: دادخواه

نام پدر: محمدرضا

شناسه صنفی: 0404254425

نام املاک: دادخواه

تاریخ صدور پروانه: 1388/04/13

تاریخ انقضاء: 1398/04/13

آدرس: بومهن بلوار چمران نبش کوچه شبنم

فهرست