کد ملی: 0074761749

نام: سعید

نام خانوادگی: مالیا

نام پدر: حسین

شناسه صنفی: 0384630103

نام املاک: یاس

تاریخ صدور پروانه: 1393/06/18

تاریخ انقضاء: 1398/06/18

آدرس: پردیس فاز1 تجاری یاس ط همکف 29

فهرست