کد ملی: 0074809679

نام: بابک

نام خانوادگی: نصرتی

نام پدر: قاسم

شناسه صنفی: 0409947504

نام املاک: پلاک

تاریخ صدور پروانه: 1393/12/24

تاریخ انقضاء: 1398/12/25

آدرس: پردیس فاز 2 میدان امام خیابان خلیج فارس تجاری گلستان

فهرست