کد ملی: 0075395118

نام: میثم

نام خانوادگی: جعفر

نام پدر: محمدتقي

شناسه صنفی: 0428144652

نام املاک: مشاورين املاك جعفري

تاریخ صدور پروانه: 1394/09/30

تاریخ انقضاء: 1399/09/30

آدرس: كرشت خيابان خليج فارس نبش خیابان جعفري

فهرست