کد ملی: 0075610388

نام: مسعود

نام خانوادگی: غفاری

نام پدر: مصطفی

شناسه صنفی: 0403449784

نام املاک: تیراژه

تاریخ صدور پروانه: 1393/09/26

تاریخ انقضاء: 1398/09/26

آدرس: پردیس میدان عدالت تجاری ولیعصر

فهرست