کد ملی: 0075660822

نام: امیر

نام خانوادگی: عموزاده

نام پدر: عبداله

شناسه صنفی: 0402392972

نام املاک: امیر

تاریخ صدور پروانه: 1393/09/10

تاریخ انقضاء: 1398/09/10

آدرس: پردیس فاز 2 میدان امام خمینی(ره) تجاری کوه نور

فهرست