کد ملی: 0075697874

نام: محسن

نام خانوادگی: حسنی

نام پدر: نجف

شناسه صنفی: 0404864902

نام املاک: عدالت

تاریخ صدور پروانه: 1386/11/20

تاریخ انقضاء: 1396/11/20

آدرس: پردیس فاز 1 میدان عدالت پاساژ ولیعصر طبقه همکف

فهرست