کد ملی: 0075919656

نام: وحید

نام خانوادگی: نجار

نام پدر: خلیل اله

شناسه صنفی: 0402370946

نام املاک: نور

تاریخ صدور پروانه: 1393/09/10

تاریخ انقضاء: 1398/09/10

آدرس: بومهن بلوار امام خیابان سپاه جنب کارواش

فهرست