کد ملی: 0077054512

نام: جواد

نام خانوادگی: عباس بلاغی

نام پدر: عزیزاله

شناسه صنفی: 0385042196

نام املاک: املاک عباسی

تاریخ صدور پروانه: 1393/06/24

تاریخ انقضاء: 1398/06/24

آدرس: بومهن خیابان سپاه

فهرست