کد ملی: 0078644781

نام: ابوالفضل

نام خانوادگی: احمدی

نام پدر: علی اشرف

شناسه صنفی: 0403361627

نام املاک: احمدی

تاریخ صدور پروانه: 1390/11/11

تاریخ انقضاء: 1400/11/11

آدرس: بومهن خرمدشت سیاه سنگ نبش خ دانش 7

فهرست