کد ملی: 0078817986

نام: علیرضا

نام خانوادگی: ابراهیمی

نام پدر: هاشم

شناسه صنفی: 0412158983

نام املاک: ابراهیمی

تاریخ صدور پروانه: 1394/02/16

تاریخ انقضاء: 1399/02/17

آدرس: پردیس فاز 1 تجاری آسمان

فهرست