کد ملی: 0079945945

نام: فرشید

نام خانوادگی: کمالی

نام پدر: عبدالحسین

شناسه صنفی: 0437627577

نام املاک: کمالی

تاریخ صدور پروانه: 1389/05/02

تاریخ انقضاء: 1399/05/03

آدرس: بومهن خرمدشت بین 20 متری شرقی و سیاه سنگ

فهرست