کد ملی: 0080102972

نام: میلاد

نام خانوادگی: داداشی

نام پدر: عباس

شناسه صنفی: 0437896631

نام املاک: اریانا

تاریخ صدور پروانه: 1389/03/08

تاریخ انقضاء: 1399/03/09

آدرس: بومهن بلوار امام

فهرست