کد ملی: 0081066521

نام: مهیار

نام خانوادگی: حسنی

نام پدر: مسعود

شناسه صنفی: 0428580776

نام املاک: مهیار

تاریخ صدور پروانه: 1394/10/07

تاریخ انقضاء: 1399/10/07

آدرس: پردیس فاز2 روبروی بانک ملی تجاری قصر پردیس

فهرست