کد ملی: 0081207042

نام: مجتبی

نام خانوادگی: خوارزمی

نام پدر: محمد رضا

شناسه صنفی: 0432332072

نام املاک: خوارزمی

تاریخ صدور پروانه: 1394/11/20

تاریخ انقضاء: 1399/11/20

آدرس: پردیس فاز 2 تجاری کوه نور

فهرست