کد ملی: 0081253818

نام: محسن

نام خانوادگی: عدالتی متقاعد

نام پدر: اسداله

شناسه صنفی: 0420175969

نام املاک: املاك وليعصر

تاریخ صدور پروانه: 1394/05/25

تاریخ انقضاء: 1399/05/26

آدرس: جاجرود كمرد نبش كوچه تختي پلاك 557

فهرست