کد ملی: 0083468201

نام: صغرا

نام خانوادگی: حقی

نام پدر: امان اله

شناسه صنفی: 0404547347

نام املاک: حقی

تاریخ صدور پروانه: 1391/01/26

تاریخ انقضاء: 1401/01/25

آدرس: پردیس میدان امام خ خلیج فارس تجاری بهارستان

فهرست