کد ملی: 0384096808

نام: سیدمرتضی

نام خانوادگی: میری

نام پدر: هاشم

شناسه صنفی: 0407258249

نام املاک: تماشا

تاریخ صدور پروانه: 1389/05/23

تاریخ انقضاء: 1399/05/24

آدرس: بومهن کرشت بعد از اداره اوقاف

فهرست