کد ملی: 0420995099

نام: محمد

نام خانوادگی: نیریزی

نام پدر: حسین

شناسه صنفی: 0376048356

نام املاک: املاک کبیر

تاریخ صدور پروانه: 1393/04/22

تاریخ انقضاء: 1398/04/22

آدرس: میدان امام خمینی 74 تجاری گلستان

فهرست