کد ملی: 0421397578

نام: جواد

نام خانوادگی: داشخانه

نام پدر: موسی الرضا

شناسه صنفی: 0400290288

نام املاک: مشاورین املاک پرستو

تاریخ صدور پروانه: 1393/07/20

تاریخ انقضاء: 1398/07/20

آدرس: بومهن- انتهای خ اسلامی - کوچه مریم جنب بن ست شهید با هنر

فهرست