کد ملی: 0430038208

نام: محسن

نام خانوادگی: نوشین

نام پدر: احمد

شناسه صنفی: 0382191221

نام املاک: ایرانیان

تاریخ صدور پروانه: 1393/05/28

تاریخ انقضاء: 1398/05/28

آدرس: بومهن بلوار امام(ره) بعد از کوچه عسگری 196

فهرست