کد ملی: 0439080916

نام: سیدمهدی

نام خانوادگی: موسوی جوردی

نام پدر: سیدحسین

شناسه صنفی: 0386357373

نام املاک: املاک موسوی

تاریخ صدور پروانه: 1393/08/11

تاریخ انقضاء: 1394/08/11

آدرس: بومهن خیابان طلایی نرسیده به میدان یادگار امام

فهرست